Lyckebo Häst & Gårds Förening

Ima
Ima

Vintern 2020 startade vi en liten förening här på Lyckebo Gård,
för att kunna ha studiecirklar och glada medlemmar, tänkte vi.

Mål 2023 >: Förbättra trail banan runt hemma hagen.
                 Förstärka hagen mot leran.
                 Bygga en liten läktare med tak längs med ridbanan.
                 Göra en ridslinga i Narnia hagen.
                 Fortsätta med olika kurser. 
                 Sträva efter att bygga en Trail bana i cowboyhagen.
                 

Övergripande Mål: Föreningen strävar efter att främja samvaron mellan häst och människa.
                               Och att öka kunskapen sinsemellan.

Lyckebo Häst & Gårds Förening Verksamhetsplan 2023
 
Medlemmar
Vår målsättning är att främja häst och gårds kunskaper. Vi vill erbjuda  våra medlemmar relevant verksamhet.

Aktiviteter
Trail: Regelbundna trail träningar.

Häst-umgänge: I samarbete med lokala skolor i syfte med att främja ”hemmasittare” att gå i skolan och uppmuntra till kunskap.

Fixardag: Föreningen hjälper till på Lyckebo Gårds fixardag.

Långritter: Våra medlemmar erbjuds att vara med på långritter under året.

Clinics: Vi bjuder in någon intressant gästinstruktör som håller clinic för våra medlemmar.

Tävling: Vi planerar att utföra en tävling för inbjudna och för Lyckebo ryttare.

Lägerverksamhet: Vi erbjuder läger för barn. Även barn med funktionshinder samt NPS. Samt främja integreringen, jämställdheten, respekten och medmänskligheten mellan människor, djur och natur.

Kurser: Vi erbjuder kurser i hovslageri och hantverk.
 
Finansiering: Styrelsen jobbar med att hitta finansiering av verksamhetens olika delar genom att ansöka om medel ur olika fonder och stiftelser.

Styrelse och möten
Styrelsen ska driva föreningens arbete framåt och ansvarar för föreningens utveckling.
 

Vi sammarbetar med NBV i samband med vår utbildning,
             -kurs och kompetenshöjnings tillfällen.

AKTUELLT
Nu är det klart med Skatterverket och Banken.
Vår lilla förening har fått ett eget organisations nummer: 802537-8624
Och ett bankgironummer  via Swedbank: bg 254-7586
Oktober 2023: Ny ordförande kommer att bli Maria Strid , och kassör Marie Rafting, from 231215.  Kvar i styrelsen sitter Roger, Lina, Marcus och Micaela. Och inom kort även Maria.

Oktober 2023: Marie Strid valdes av styrelsen till ny ordförande
Oktober 2023: Ansökan om stipendium till Naturbanan.

 

Stadgar Lyckebo Häst & Gårds Förening
 
Stadgar föreningen
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Lyckebo Häst & Gårds Förening
Föreningen har sitt säte på Lyckebo Gård, Östertorp, Färentuna, Ekerö kommun.

§ 2 Form & ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att främja hästintresserade på Lyckebo gård. Föreningen arrangerar häst och gårds-relaterade aktiviteter
.
§ 3 Medlemskap
Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen samt blir godkända av styrelsen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Föreningen är öppen för av styrelsen utvalda medlemmar, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmöte
Årsmötet ska välja en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. Var av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Ytterligare två ledamöter kan ingå i styrelsen. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

§ 5 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 jan-31 dec.

§ 6 Upplösning & stadgeändring
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet.
Föreningens tillgångar tillfaller Lyckebo Gård vid upplösning.
 

Ordförande: Maria Strid
Sekreterare: Roger Nilsson
Suppleang: Marie Rafting, Marcus Rafting, Micaela Rafting,  Lina Pettersson,