Stadgar Lyckebo Häst & Gårds Förening
 
Stadgar föreningen
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Lyckebo Häst & Gårds Förening
Föreningen har sitt säte på Lyckebo Gård, Östertorp, Färentuna, Ekerö kommun.
§ 2 Form & ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att främja hästintresserade på Lyckebo gård. Föreningen arrangerar häst och gårds-relaterade aktiviteter.
§ 3 Medlemskap
Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen samt blir godkända av styrelsen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Föreningen är öppen för av styrelsen utvalda medlemmar, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.
§ 4 Årsmöte
Årsmötet ska välja en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. Var av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Ytterligare två ledamöter kan ingå i styrelsen. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
§ 5 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 jan-31 dec.
§ 6 Upplösning & stadgeändring
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet.
Föreningens tillgångar tillfaller Lyckebo Gård vid upplösning.