Protokoll från Lyckebo Häst & Gårdförenings första möte.
 
Protokoll nr 1, 2021
Datum:  2021-10-30
Plats: Lyckebo Gård, Östertorp 11, 17997  FÄRENTUNA
Närvarande: Marie Rafting, Roger Nilsson, Marcus Rafting.
 
§1 Mötets öppnande
Marie Rafting öppnade mötet och hälsar deltagarna välkomna till mötet samt nybildande av föreningen.
§2 Förslag till stadgar genomgås och godkänns av samtliga deltagare.
§3 Mötets ordförande, sekreterare och justerare valdes.
§4 Lägesrunda
Styrelsen genomförde en lägesrunda där alla fick berätta de såg på föreningens framtid.
§5 Val av styrelse:
Till ordförande valdes Marie Rafting, sekreterare valdes Roger Nilsson, justerare Marcus Rafting
 
§6 Händelser
a) Verksamhet
Marie Rafting berättade att föreningen har startat projektet/genomför en verksamhet för att hjälpa hemmasittande skolelever till kunskap med hjälp av hästar och övriga djur på Lyckebo.
 
b) Möten
LHG har haft möte med berörda lärare på Färentuna skola. Där beslutades det att främja kunskapsinhämtningen hos hemmasittande elever med hjälp av LHG.
 
c) Ekonomi
Marie Rafting berättade att det finns 0 kr på föreningens konto/i föreningens handkassa. 
 
d) Projekt
Marie Rafting berättade att hon vill starta ett projekt/vill arrangera skolfrämjande åtgärder och det behöver då sökas pengar för detta.
 
Styrelsen beslutade
Att vi gemensamt ska söka efter stipendier för att genomföra detta.
§6 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§7 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 15 januari kl 13.00 på Lyckebo.
Nästa föreningsmöte blir den 15 mars kl 13.00 på Lyckebo.
 
§8 Avslutande
Marie Rafting avslutade mötet.
 
 
 
 
 
Roger Nilsson , sekreterare                                                              Marcus Rafting, justerare
Datum: 2021-10-30                                                                            Datum: 2021-10-30